Etický kodex partnerů WAIDI

  1. Každé úspěšné podnikání je založeno na důvěře. Základní zásadou mé práce proto bude čestné a poctivé jednání, abych nenarušil důvěryhodnost svoji, svého týmu partnerů a společnosti, kterou reprezentuji.
  2. Produkty, služby i podnikatelskou příležitost Referenčního marketingu budu představovat zákazníkům i potenciálním spolupracovníkům pravdivě a čestně.
  3. Nikdy neobětuji dobré vztahy finančnímu prospěchu. Raději utrpím ztrátu, než bych zradil důvěru partnerů a zákazníků.
  4. Budu dbát o svůj osobní růst studiem doporučené literatury, účastí na seminářích a jiných vzdělávacích akcích a nechám se vést zkušenějšími lídry.
  5. Případné stížnosti budu vyřizovat zdvořile a rychle.
  6. Při budování Referenčního marketingu přijmu zodpovědnost vůči mnou získaným partnerům: budu je učit, co jsem se sám naučil a předávat jim své zkušenosti. Budu jim pomáhat k úspěchu a povedu je k týmové spolupráci. Budu můj tým učit svým příkladem a budu jim vzorem.
  7. Nad nikoho se nebudu povyšovat, neboť při práci v tomto projektu jsme si všichni rovni. Ke všem partnerům se budu chovat s úctou a nikomu se nebudu podbízet.Pokorně přiznám své chyby a udělám vše pro jejich nápravu.
  8. Pokud zjistím u některého partnera špatné, nečestné nebo nepoctivé jednání, nebudu nečinně přihlížet nebo zavírat oči, ale otevřeně zasáhnu a takové jednání zastavím. Zastanu se partnerů, kterým se bude dít křivda, posměch či jiné bezpráví.
  9. Budu dbát o svůj vzhled, abych nesnižoval hodnotu svoji, budovaného byznysu, ani nabízené příležitosti.
  10. Budu příkladem v péči o své zdraví. Budu podle svých možností dbát na správnou životosprávu a budu se vyhýbat návykovým látkám, které oslabují osobnost, ničí mozek a kazí charakter. Budu bojovat o překonání vlastních slabostí.