Pravidla spolupráce partnerů WAIDI z.s.

Závazná smlouva mezi členy

Smlouva o spolupráci v rámci projektu Referenčního marektingu, budovaného partnery asociace WAIDI z.s.

ÚVOD

 1. WAIDI z.s. (World Asociation of Independent Distributors z.s. - dále WAIDI) je mezinárodní asociace zastřešující podnikatele v Referenčním marketingu a budující své podnikání na základě podmínek vytvořených, spravovaných a dozorovaných WAIDI. 
 2. Partneři WAIDI jsou Nezávislí vlastníci podnikání - Independent Business Owners (dále IBO), budující své podnikání systémem Referenčního marketingu (dále RM) [RM je součást průmyslového odvětví třetího tisíciletí známého pod názvem Multi Level Marketing - MLM]. 
 3. WAIDI zajišťuje pro IBO rovné podmínky pro jejich podnikání skrze:
  1) uzavřené smlouvy s prodejci výjimečných produktů
  2) zakoupený počítačový marketingový systém
  3) pevně nastavený kompenzační plán 
 4. Podpisem této smlouvy a přihlášením se za partnera WAIDI vyjadřuje nový IBO souhlas se zařazením do kariérní struktury pod svého sponzora a s kompenzačním plánem WAIDI. 
 5. WAIDI neproklamuje, že IBO dosáhne finančního úspěchu bez práce nebo tím, že bude jenom spoléhat na úsilí ostatních. Úspěch nebo neúspěch každého IBO závisí  pouze na jeho osobním úsilí. 
 6. Tato pravidla spolupráce chrání podnikání všech partnerů WAIDI před případnými nevhodnými praktikami některých jiných členů a zajišťují rovné podmínky pro úspěch všem členům tím, že vytváří podnikatelský leveridž (pákový efekt). 
 7. Úspěšný IBO získává vzdělání a dovednosti potřebné k tomuto druhu podnikání na tréninkových seminářích WAIDI.
 8. Každý nový člen WAIDI má povinnost seznámit se s těmito pravidly a následně i se všemi změnami a doplňky a dodržovat je. Neznalost těchto pravidel není omluvou pro jejich porušování. 

Tato pravidla a úmluvy řídí způsob, jakým partneři WAIDI spolupracují a provádějí byznys Referenčního marketingu v rámci kompenzačního plánu WAIDI. Tato pravidla, společně s přihláškou partnera a kompenzačním plánem (společně zde nazývané „smlouva“), tak jak existují, nebo budou doplněny, jsou závaznou smlouvou mezi asociaci WAIDI a novým partnerem – novým IBO a platí po celou dobu spolupráce. Porušováním smlouvy se IBO sám vyřazuje ze systému a ukončuje své partnerství.

V případě, že část smlouvy, nebo jakákoli publikace WAIDI, bude soudem prohlášena za neplatnou, zbytek smlouvy, pravidel, nebo  publikace zůstává v platnosti.

 

I. ETIKA

 • Budu čestný a poctivý jako partner WAIDI.
 • Budu dělat byznys tak, abych zlepšil svojí reputaci a dobrou reputaci WAIDI.
 • Budu zdvořilý a budu respektovat každého, s kým se setkám jako WAIDI Partnerem.
 • Splním moje povinnosti lídra jako sponzor, včetně školení, podpory a komunikace s partnery v mojí organizaci.
 • Nebudu zkreslovat informace o propagovaných produktech a o kompenzačním plánu
 • Nebudu sponzorovat partnery WAIDI do jiných MLM programů, nebo je zapojovat do nelegálních činností.
 • Budu si pamatovat, že dokonce moje vlastní zkušenosti s produkty a službami WAIDI mohou být považovány za neoprávněné reklamní tvrzení, pokud jsou používány jako prostředek k prodeji. 
 • Rozumím a souhlasím s tím, že jsem sám zodpovědný za všechny finanční a právní závazky mnou způsobené během podnikání s WAIDI a všechny je vyrovnám.

 

II. NEZÁVISLÝ PARTNER

2.1 Všichni partneři WAIDI jsou nezávislí spolupracovníci zapojení do svého vlastního podnikání (dále Partneři). Partneři nejsou považováni za kupce koncese, ani z nich smlouva nedělá zaměstnance, agenturu, nebo joint venture WAIDI. Partneři nesmí výše uvedené věci ani naznačovat. Partneři jsou sami zodpovědní za své obchodní metody, tyto ale musí být ve shodě s touto dohodou.

2.2 Zapsání Partnera. WAIDI poskytuje následující svým Partnerům: 

a) Osobní marketingovou webovou stránku, včetně hostingu.
b) Backoffice – online správu účtu, která umožňuje kontrolu a řízení podnikání Partnerem.

c) Distribuci produktů podle objednávek - členům i jejich zákazníkům.
Po podepsání této smlouvy bude mít Partner neomezený přístup do backoffice po dobu platnosti svého členství.

2.3 Ochrana Partnera. WAIDI je pro své partnery garantem těchto věcí:
a) ochrana struktury Partnera - WAIDI dohlíží na to, aby kontakty členů a zákazníků registrovaných pod Partnerem nebyly zneužity a nedostaly se do nepovolaných rukou a aby o svoji strukturu Partner nepřišel. Kontakty nikdy nikomu neprodá.
b) ochrana pozice partnera - WAIDI je garantem toho, že Partner nepřijde o svoji pozici ve struktuře, že nebude svévolně přemístěn a že nebude svévolně vyhozen ze systému.
c) ochrana podnikání Partnera - WAIDI dohlíží na to, aby žádný z Partnerů žádným způsobem nepoškozoval ostatní Partnery (porušováním těchto pravidel, etického kodexu, nedodržováním smlouvy atd.).
Pokud nějaký Partner z jakéhokoli důvodu křivě obviní jiného Partnera z porušení této smlouvy, bude nést důsledky, které by jinak dopadly na obviněného.
d) Ochrana výdělků Partnera – WAIDI dohlíží na to, aby každý z Partnerů obdržel řádně a včas všechny své odměny.

2.4 Obchodní metody. Partner se bude chovat ve svých obchodech tak, aby neutrpěla jeho pověst ani pověst WAIDI. Partner bude zdvořilý a bude respektovat každého, s kým se setká jako WAIDI Partnerem. Nebude prozrazovat žádná obchodní tajemství, včetně seznamů adres.

2.5 Není povinnost nákupu. Žádný Partner není povinen nakupovat produkty a služby nasmlouvané WAIDI.

2.6 Práva Partnerů. Partneři mají právo propagovat výrobky smluvních firem WAIDI a účastnit se kompenzačního plánu WAIDI. Všichni Partneři mohou sponzorovat nové Partnery a budovat strukturní obchod.

2.7 Věkové omezení. Partner musí být legálního věku k provozování podnikání v jeho místě trvalého pobytu.

2.8 Manželské páry. Každý účastník nebo právní subjekt je oprávněný mít jedno Partnerství. Manželé mohou mít každý každý své Partnerství.

2.9 Právnické osoby. Právnické osoby se mohou stát Partnery s podmínkou, že doručí do WAIDI originál výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřenou kopii registrace organizace a seznam svých členů, kterých se partnerství týká. 

2.10 Vymyšlená a přijatá jména. Partner se nesmí zaregistrovat pod vymyšleným nebo převzatým jménem.

2.11 Zodpovědnost. Partner nebude přenášet svojí zodpovědnost za situace vzniklé prováděním svého podnikání na společnost WAIDI.

2.12 Daně. Partneři jsou nezávislí na WAIDI a jsou sami zodpovědní za zdanění svých příjmů.

2.13 Dodržování právních předpisů. Partner je zodpovědný za dodržování právních předpisů země, kde provozuje svůj byznys.

2.14 PIN distributora. Partnerovi je při registraci přiděleno PIN číslo (ID). Toto číslo musí Partner používat při veškeré komunikaci s WAIDI.

2.15 Neexistence teritoriální exkluzivity. Žádný Partner nemá exkluzivitu v žádné oblasti. Je zakázáno tvrdit opak.

2.16 Jiné produkty a služby. Partneři nejsou omezováni v prodeji služeb a produktů jiných společností. Nesmí je ale nabízet jiným, než svým osobně, přímo sponzorovaným Partnerům WAIDI. Porušení je porušením této smlouvy a může vést ke zrušení partberství s WAIDI. 

2.17 Léčba a ověření pro léčení. Partneři rozumí, že nebudou říkat ani naznačovat, že propagované produkty v rámci Referenčního marketingu jsou schváleny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky Food and Drug Administration, FDA), ani doporučovat nebo nabízet léčbu těmito produkty. Produkty doporučované Partnery WAIDI nejsou léky ani léčiva.

2.18 Zákazník se může stát Globálním Partnerem za účelem získání slevy na zboží. Bez podepsané této smlouvy však nemá oprávnění a nemůže vystupovat jako Partner WAIDI. Pokud by takový zákazník splnil podmínky pro postup na pozici Bronz, musí již podepsat smlouvu a být platným Partnerem WAIDI. Odmítne-li přesto partnerství ve WAIDI, nebude mu postup na další pozice umožněn.

 

III. SPONZOROVÁNÍ, ŠKOLENÍ A DŮVODY VYPOVĚZENÍ PARTNERSTVÍ

3.1 Sponzorování. Partneři mohou sponzorovat nové Partnery v zemích oficiálně otevřených WAIDI, jsou však placeni pouze za nákup a prodej produktů, nikoli za sponzorství.

3.2 Několikanásobné přihlášky. Jestliže Partner podá více přihlášek s více než jedním sponzorem, bude brána v úvahu pouze první přihláška. Po dobu tří dnů je možno změnit zařazení Partnera. Změna sponzora je možná pouze po podání formální žádosti k WAIDI.

3.3 Požadavek školení. Partneři musí zajistit dostatečný výcvik Partnerů jimi sponzorovaných. To je mimo jiné: seznámení s touto smlouvou, seznámení s kompenzačním plánem, informace o výrobcích, strategie a etika propagace – prodeje. Partner musí plnit funkce lídra své organizace.

3.4 Převod sponzorství. Po přijetí přihlášky není možné změnit sponzorství. (viz. dobrovolné ukončení činnosti)

3.5 Získání obchodní pozice.  Partner, který chce získat podíl na jiné pozici, musí nejprve ukončit svůj status Partner, počkat šest měsíců,  než je způsobilý k takovému nákupu. Všechny takové transakce musí být písemně podány a schváleny WAIDI.

3.6 Dobrovolné ukončení. Každý Partner může dobrovolně ukončit své členství zasláním písemné žádosti.

3.7 Nedobrovolné ukončení/pozastavení činnosti. WAIDI si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit činnost Partnerovi z důvodu nedodržení smlouvy. Oznámení bude doručeno poštou na poslední známou adresu Partnera včetně e-mailové adresy. Partner má právo na včasné odvolání.

3.8 Odvolání. Partner, kterému byla pozastavena nebo ukončena činnost, se může písemně odvolat se zdůvodněním svého odvolání. Toto písemné odvolání musí být doručeno WAIDI do 40 dnů od oznámení o ukončení/pozastavení činnosti. Po uplynutí této lhůty bude rozhodnutí konečné.

3.9 Dopady ukončení činnosti. Jestliže WAIDI rozhodne že je nutné zastavit činnost Partnera, může to znamenat, že jakékoli nevyplacené bonusy a odměny budou pozastaveny do konečného rozhodnutí řízení. Během tohoto pozastavení činnosti může Partner nakupovat zboží jako Partner. Tento Partner však nemá právo vystupovat jako Partner.

3.10 Převod Partnerství. Převod může být uskutečněný pokud žádost o převod byla podána po uplynutí devíti měsíců od vzniku nebo posledního převodu Partnerství.
Převod není možný žádným jiným způsobem.

Partner může převést nebo prodat jakoukoli část Partnerství, pokud kupec není sám Partnerem, manželem/manželkou Partnera nebo partnerem společnosti (právnické osoby) která má Partnerství. Prodej nebo převod není platný, dokud není písemně potvrzený od WAIDI. WAIDI nezdrží neúměrně vyřizování žádosti. Pokud WAIDI shledá, že převod má sloužit k obejití smlouvy, může převod neschválit. Převádějící Partner bude mít stejný status jako by převod nikdy nebyl iniciován.

3.11 Přidání spoluvlastníka. Přidává li se vlastník k Partnerství, WAIDI vyžaduje písemnou žádost a vyplněnou přihlášku všemi zúčastněnými. Původní vlastník musí zůstat jako spolumajitel. Pokud toto nebude splněno, v době odchodu původního vlastníka bude Partnerství ukončeno.

3.12 Nástupnictví. V případě smrti Partnera, Partnerství přechází na právoplatné dědice. WAIDI uzná tuto změnu ve chvíli, kdy dědic podá přihlášku spolu s ověřenou kopií úmrtního listu a závěti, projeví souhlas se Stanovami WAIDI, posláním a etickým kodexem podepsáním této smlouvy a uhradí členský poplatek. Poté budou novému majiteli náležet všechna práva a povinnosti Partnera. 

3.13 Dohoda o utajení. Partner může mít přístup k tajným informacím na webové stránce h2go a na webové stránce waidi.biz. Především, ale ne pouze, se jedná o seznam organizace Partnera a stromu jeho organizace se všemi osobními údaji Partnerů a zákazníků. Partner nezpřístupní tyto informace žádné třetí osobě. Partner jako nezávislý podnikatel nese všechny právní i finanční důsledky takového porušení. Porušení může vést k zastavení činnosti Partnera.

3.14 Nevyžádaná pošta - spamování. Partner nebude nikdy posílat Partnerům a hlavně zákazníkům své organizace nevyžádané e-maily (SPAM). Spamování je přísně zakázané a může vést k ukončení činnosti.

3.15 Osvědčení produktů. Partnerům je doporučováno dělit se o svoje nadšení z používání produktů. WAIDI si ponechává právo použít fotografie a materiály dobrovolně postoupené Partnerem nebo zákazníky pro budoucí materiály bez finanční kompenzace.

3.16 Nezískávání. Partner, pokud mu bude ukončena činnost nebo činnost ukončí, nebude nabízet ani nabírat WAIDI Partnery, zaměstnance, ani dodavatele, do jiné společnosti.

3.17 Nekonkurování. Každý Partner souhlasí, že nebude konkurovat chráněným zájmům WAIDI prodejem jiného zboží, kromě toho jak je popsáno v bodě II. 

3.18 Ochrana prodejců. Obchodní vztahy WAIDI a prodejců, výrobců a dodavatelů jsou důvěrné. Partner nesmí kontaktovat a přímo ani nepřímo komunikovat se zástupci výrobců a dodavatelů, s výjimkou WAIDI akcí kde je takový zástupce pozván.

 

IV. OCHRANNÉ ZNAČKY, PROPAGAČNÍ MATERIÁLY.

4.1 Ochranná známka. Jméno WAIDI je chráněno a jen WAIDI je oprávněna vytvářet materiály s tímto jménem. Výjimku tvoří použití ve tvaru:

Mary Jones
WAIDI Independent Partner
nebo
WAIDI Independent Representative

4.2 Propagace a reklama. Pro propagaci smí být používáno pouze oficiálních materiálů WAIDI a partnerských firem.

4.3 Internet a website. Partner není oprávněn používat WAIDI jméno a logo na svých stránkách. Může však mít link pro proklik na oficiální stránku WAIDI. Může také na svých stránkách umístit oficiální banner vytvořený WAIDI. 

4.4 Domény. Partner nesmí používat ani registrovat žádné domény obsahující jméno WAIDI, H2 World nebo H2go. 

4.5 Emaily a newsgroups. Používání těchto metod k marketingu je na zodpovědnosti Partnera, ale jako neetické není doporučeno. SPAMování není dovoleno. Posíláním SPAMU Partner porušuje Etický kodex. E-mailing je možný pouze na databázi kontaktů, které udělili souhlas se zasíláním e-mailů. 

4.6 Prodej produktů na jakýchkoli aukcích není povolen.

4.7 Výstavy. Pro prezentaci výrobků na výstavách je nutné si vyžádat povolení od WAIDI předem.

4.8 Rozhovory pro media. Distributoři musí mít povolení od WAIDI a přesné instrukce, aby mohli provést rozhovor. Toto povolení nemusí být vždy uděleno. 

4.9 Nezávislá komunikace. Partneři by měli distribuovat informace svým případným spolupracovníkům. Musí však označit tuto komunikaci, aby byla odlišitelná od osobní korespondence.

4.10 Školení Partnerů. Partneři jsou zodpovědní za účast na školeních Partnerů, které sami sponzorovali.

4.11 Servis distributorům. WAIDI zajišťuje každému aktivnímu Partnerovi dodávky produktů a ostatních pomůcek k prodeji.

4.12 Produkty smluvních partnerů WAIDI je zakázáno přebalovat do jiných obalů

4.13 Zodpovědnost za produkty. Smluvní dodavatelé produktů WAIDI mají pojištění proti škodám způsobeným produkty, které pokrývá i distributory. WAIDI doporučuje distributorům, aby si navíc uzavřeli pojistku pro podnikání. 

4.14 Nevhodné používání. Příklad nesprávného použití je nedodržení originálního návodu. Nevhodné použití není pokryto pojistkou.

4.15 Nahrávky. Není dovoleno kopírovat audio a video pomůcky WAIDI i jejích smluvních partnerů.

 

V. VÝPLATY BONUSŮ A ODMĚNY.

Bonusy a odměny jsou vypláceny až po obdržení přihlášky a podepsané smlouvy Partnera. Bonusy jsou vypláceny pouze za prodej produktů, nikdy za zapsání nového distributora.

 

VI. NÁKUP A PRODEJ PRODUKTŮ

6.1 Není povinné nakoupit produkty, aby se člověk stal Partnerem.

6.2 Nadměrné zásoby. Partner si může nakoupit zboží do zásoby, ale pouze pro svojí potřebu a pro podporu nových Partnerů. Je zakázáno nakupovat do zásoby pouze pro postup v kompenzačním plánu.

6.3 Nákup a prodej. Smluvní dodavatelé produktů vyžadují fyzickou adresu pro zásilky produktů. Produkty jsou posílány spedičním partnerem.

6.4 Úprava provize. Jakýkoli Partner, ovlivněný vrácením zboží, bude mít opravené objemy a provize, které mu byly připsány za vrácený produkt.

6.5 Provizní nákup. Provizní nákupy jsou zakázané. Provizní nákup zahrnuje (1) zapsání Partnera bez znalosti a souhlasu se smlouvou, (2) podvodné přihlášení Partnera, (3) zapsání nebo snaha o zapsání neexistujících Partnerů, (4) používání kreditní karty třetí osoby.

6.6 Platby. Mohou být prováděné kreditní kartou, bankovním převodem nebo dobírkou.

6.7 Poštovné. Partner je povinen si během objednávky vybrat způsob doručení.

6.8 Vrácené balíky. Pokud je balík vrácen z důvodu chyby Partnera, bude mu účtován poplatek za znovu zaslání.

6.9 Včasné dodávky zboží. Po přijetí a zpracování objednávky a platby jsou vybrané produkty odeslány. Pokud nějaký produkt není dočasně na skladě, Partner bude informován a produkt mu bude zaslán jakmile bude k dispozici (většinou do 10 dnů). Partner může tuto část objednávky zrušit.

6.10 Poškozené zboží.  Zásilková služba je za zboží zodpovědná od doby kdy ho převezme. Partner, který obdrží poškozené zboží by měl postupovat takto:

 1. Převzít zásilku
 2. Před tím, než řidič odjede, zapsat na dodací list kolik krabic se jeví poškozených
 3. Uschovat poškozenou krabici a produkty pro inspekce zásilkové služby
 4. Dohodnout si inspekci se zásilkovou službou
 5. Podat reklamaci u zásilkové služby
 6. Uvědomit dodavatelskou firmu nebo WAIDI. 

6.11 Změna ceny. Ceny produktů a pomůcek se mohou změnit bez předchozího varování

6.12 Doporučená prodejní cena.  Partneři mohou prodávat produkty za jakoukoli cenu, nesmí však inzerovat s cenou nižší než je cena doporučená. 

6.13 Při objednávce přes internet dostane zákazník účtenku v balíku a zároveň potvrzovací email.

 

VII. MALOOBCHODNÍ ZÁRUKA A VRACENÍ. SPOKOJENOSTNÍ ZÁRUKA. 

7.1 Všechny nákupy Partnerů jsou nevratné s výjimkou poškozeného zboží. Vadný výrobek budě vyměněn za nový.

7.2 Pro maloobchodní zákazníky a nové Partnery platí navíc spokojenostní záruka s výrobkem. Do třiceti (30) dnů od data zakoupení výrobku může maloobchodní zákazník a nový Partner zrušit tuto transakci, vrátit výrobek a získat plnou refundaci nákupní ceny po odečtení nákladů na dopravu. Podmínkou je, že vrátí výrobek s minimálně 30 % nespotřebovaného obsahu. Vrátit otevřený a nespotřebovaný produkt může u jednoho výrobku pouze jednou.

 

VIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

8.1 WAIDI doporučuje distributorům, aby se řídili zákony, platnými v oblasti jejich působení i když se neshodují s touto smlouvou.

8.2 WAIDI si vyhrazuje právo na změnu podmínek a produktů z důvodů změny situace na trhu, změny nebo úpravy zákonů, i jiných okolností.

8.3 Tolerování porušení těchto pravidel neznamená udělení výjimky.

8.4 Hlášení o porušení smlouvy jiným distributorem musí být písemné (fax, pošta, email) s identifikačním číslem a podpisem pisatele. Anonymy nebudou přijaty.

8.5 Partner WAIDI potvrzuje souhlas s Etickým kodexem a se zněním aktuální verze této smlouvy pokaždé, když použije marketingový systém WAIDI. 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztah plynoucí z této smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory řeší v prvním sledu Rozhodčí komise WAIDI z.s. Nedojde-li k dohodě a spor pokračuje, řeší spor Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 

Nový člen prohlašuje, že si tuto smlouvu přečetl, že s ní souhlasí a jeho souhlas je projevem jeho vlastní, svobodné vůle. 

Tato smlouva platí ode dne  15. 6. 2018. 
Aktualizace provedena dne 5. 4. 2023.