STANOVY WAIDI z.s

World Asociation of Independent Distributors

Úplné znění ke dni 18. 1. 2018

Preambule

My, svobodní a nezávislí podnikatelé, sdružení pod mezinárodní asociací WAIDI z.s.,
přijímáme jako základní pravidlo svého fungování tyto STANOVY, podle kterých se řídí fungování celé asociace (česky spolku).

I.
Základní ustanovení

 1. 1. World Asociation of Independent Distributors (oficiální zkratka WAIDI z.s.) je mezinárodní, nezávislé, dobrovolné, jednotné, samosprávné, nepolitické a demokratické sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob) působících v oblasti Referenčního marketingu, založené na spolupráci, úctě a respektu k osobnosti, právům a povinnostem členů.
 2. WAIDI z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb. zákonů České republiky a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 3. Základem fungování WAIDI z.s. a základem, podle kterého se vytváří nebo mění stanovy a všechny ostatní smlouvy a pravidla, je ÚSTAVA WAIDI.
  Tato ÚSTAVA je neměnná. Nikdo z výkonných orgánů WAIDI ani ze členů asociace nemůže svévolně změnit znění kteréhokoli článku této ÚSTAVY. Pro jakoukoli změnu ÚSTAVY je nutná účast všech členů asociace WAIDI z.s. (100% účast) a z toho 80 % členů musí se změnou prokazatelně souhlasit (podpisem).
  Stejně tak je neměnný a nezrušitelný tento článek stanov.
 4. Nedílnou součástí těchto Stanov je:
  A. Etický kodex, který je základní normou pro jednání členů asociace a
  B. Pravidla spolupráce s ostatními členy WAIDI z.s.
 5. Členství v asociaci je dobrovolné. Podmínkou členství je souhlas s Etickým kodexem, s pravidly spolupráce členů a s těmito Stanovami, jednání v souladu s nimi a respektování členů asociace.
 6. Sídlem WAIDI z.s. je Praha, Česká republika.

II.
Poslání a cíle

 1. Účel WAIDI z.s.:
  Sdružovat subjekty podnikající jako nezávislí vlastníci podnikání (Independent Business Owner - dále jen IBO) v Referenčním marketingu pod hlavičku WAIDI z.s. za účelem jejich integrace, vzájemné spolupráce, prosperity a ochrany jejich práv a zájmů.
  Zajišťovat spravedlivé a rovné podmínky podnikání pro své členy.
 2. Cíle WAIDI z.s.:
  A. Ukazovat lidem cestu k fyzickému, finančnímu, duševnímu i duchovnímu zdraví.
  B. Poskytnout členům fungující, kooperační odměňovací systém a nasmlouvat jedinečné produkty k propagaci.
  C. Dohlížet na fungování a dodržování odměňovacího systému.
  D. Dbát a dohlížet na dodržování Pravidel spolupráce, Etického kodexu a Stanov asociace.
  E. Shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru jejich podnikání.
  F. Organizovat akce odborného a společenského charakteru pro své členy.
  G. Zastupovat své členy ve vztahu ke státním i jiným orgánům.
 3. K dosažení stanovených cílů je WAIDI z.s. oprávněna:
  A. Zakoupit, vlastnit a provozovat počítačový systém (software) pro budování sítě svobodných IBO a realizaci kompenzačního plánu.
  B. Pořádat školení, kurzy, odborné semináře, veletrhy, konference, kongresy, vyhlašovat soutěže a odměny atd.
  C. Uzavírat jménem členů WAIDI z.s. smlouvy na propagaci produktů v rámci systému a odbytové sítě členů, spravované WAIDI z.s.
  D. Poskytovat informační, konzultační, poradenské a další služby pro své členy.
  E. Navazovat kontakty s odborníky a odbornými organizacemi po celém světě za účelem spolupráce a výměny znalostí a zkušeností.
  F. Nakupovat, získávat, pronajímat, prodávat či spravovat věci, které mohou být pokládány za nutné či prospěšné pro dosažení cílů WAIDI z.s., včetně nemovitostí.

Veškerá tato činnost bude vykonávána jako nezisková, neboť WAIDI z.s. nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.

III.
ÚSTAVA WAIDI z.s.

 1. Všichni Budovatelé odbytové sítě (dále IBO [Independent Business Owner]) mají v rámci marketingového plánu stejná práva a povinnosti, bez ohledu na to, na jaké kariérní pozici se nacházejí.
 2. Nikdy nezáleží na tom, kdy se IBO připojí k marketingovému plánu, neboť vzhledem k rovnostem pozic v kariéře mají všichni stejnou šanci uspět.
 3. IBO nesmí být pověřen úkoly nadřazeného charakteru ze strany asociace. Takové úkoly může vykonávat pouze po domluvě s jinými rovnoprávnými IBO.
 4. IBO nesmí vydělávat na podpůrných materiálech a na školeních jejich prodejem jiným IBO, pokud není dohodnuto mezi rovnoprávnými IBO jinak.
 5. Marketingový plán se nikdy nesmí měnit k horšímu (zvláště ne pro ty na nižších pozicích), ale vždy a pouze k lepšímu pro IBO. Tím se rozumí především výše odměn.
 6. Cena produktů propagovaných členy WAIDI z.s. pro maloobchodní zákazníky se nesmí neúměrně navyšovat za účelem navýšení zisku. Marže propagovaných produktů by neměla překročit desetinásobek výrobní ceny.
 7. O postupu IBO v kariéře marketingového plánu nesmí žádným způsobem rozhodovat sponzor ani výkonné orgány asociace. Postupuje automaticky po splnění podmínek marketingového plánu.
 8. Není možné svévolně měnit zařazení IBO v síti. Změna zařazení v síti je možná pouze v případě velmi závažných důvodů, jako například nesmiřitelný rozkol mezi IBO a jeho sponzorem.
 9. Není možné svévolně vyřadit IBO ze sítě a ze systému, sebrat IBO kariérní pozici nebo mu sebrat jeho síť (lidi). Vybudovaná síť lidí patří IBO, ne asociaci. Bude-li chtít IBO odejít, může odejít i se svojí sítí (skupinou). Protože však i lidé v jeho síti jsou svobodní lidé, rozhodnutí zůstat, nebo odejít, záleží na nich.
 10. Není možné začít budovat síť se zařazením na vyšší kariérní pozici. Není možné koupit si vyšší pozici v kariéře (nákupem velkého množství zboží). Každý nový IBO musí začít na prvním stupni kariéry.
 11. Vybudovaná obchodní síť člena IBO je dědičná podle zákona o dědictví. Po úmrtí IBO přechází automaticky na jeho zákonné dědice, pokud dědic souhlasí s Ústavou WAIDI z.s., posláním, Etickým kodexem, s těmito Stanovami a podepíše Pravidla spolupráce členů WAIDI z.s.
 12. IBO nesmí dostat odměnu za získání nového člena přerozdělením jakéhokoli poplatku. Odměny získávají IBO výhradně z provizí z prodeje propagovaných produktů.
 13. Žádná ze stanov asociace nesmí porušovat následující hodnoty:
  - poctivost, čestnost, integrita, úcta a pravdivost.
 14. Etický kodex nesmí odporovat pravidlu: Jednej s druhými tak, jak chceš, aby druzí jednali s tebou.
 15. Asociace WAIDI z.s. nemůže fúzovat s jinou asociací (spolkem), ani ji není možné rozdělit na jiné asociace (spolky).
 16. Každý člen výkonného orgánu WAIDI z.s. (Rada lídrů) musí být z jiné větve obchodní sítě, počítáno od první linie v systému kompenzačního plánu. To samé platí i pro Revizní komisi a Rozhodčí komisi. Pro Malou radu platí, že každý člen musí být z jiné větve obchodní sítě v té dané zemi.

IV.
Členství

 1. Členem WAIDI z.s. se může stát každá fyzická nebo právnická osoba legálního věku k provozování podnikání v jeho místě trvalého pobytu, která souhlasí se Stanovami WAIDI z.s., Etickým kodexem a dodržuje podmínky Pravidel spolupráce členů WAIDI z.s.
 2. Členství vzniká prokazatelným podepsáním tištěné nebo elektronické smlouvy o Pravidlech spolupráce členů WAIDI z.s. a uhrazením členského poplatku. Přihlášením se za člena vyjadřuje zájemce souhlas s kompenzačním plánem WAIDI z.s. a s registrací do systému pod svého sponzora.
 3. Každý člen má povinnost dodržovat Etický kodex, Stanovy asociace, podmínky Pravidel spolupráce členů WAIDI z.s. a hradit členské poplatky.
 4. Členský poplatek činí 20 € ročně a je nevratný. První členský poplatek se hradí při registraci.
 5. Každý člen má právo účastnit se podnikání v Referenčním marketingu podle Pravidel spolupráce členů WAIDI z.s., podílet se na kompenzačním plánu WAIDI z.s. a účastnit se všech akcí pořádaných WAIDI z.s., pokud se na ně kvalifikuje.
 6. Každý člen má právo volit a být volen do výkonných orgánů WAIDI z.s. a předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti asociace.
 7. Členové neručí za případné dluhy WAIDI z.s.
 8. Členství ve WAIDI z.s. zaniká:
  A. Na základě písemné žádosti člena o ukončení členství
  B. Vyloučením člena z důvodů hrubého porušení Stanov, Etického kodexu nebo Pravidel spolupráce členů WAIDI z.s.
  1) Vyloučení nesmí proběhnout bez vědomí člena. Člen musí mít právo se hájit, a to buď osobně, nebo i písemně před výkonným orgánem, kterému předloží důkazy o své nevině. Vyloučení může provést pouze výkonný orgán po vyslechnutí člena jednomyslným rozhodnutím, a to na základě jasných důkazů. Svědectví proti členovi musí být podloženo minimálně 3 důvěryhodnými svědky.
  2) V případě vyloučení člena podle odstavce „B“ zaniká pozice IBO v kompenzačním plánu, člen ztrácí právo na jakékoli další odměny a zaniká i možnost dědictví vybudovaného podnikání.
  Odměny získané do ukončení členství mu musí být vyplaceny.
  C. Úmrtím člena.

V.
Výkonné orgány

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
  Valná hromada je svolávána podle potřeby. Právo svolat valnou hromadu má Rada ředitelů, Prezident, Revizní komise, Rozhodčí komise a také členové WAIDI z.s., pokud o svolání rady požádá více jak 100 členů. Členové asociace se mohou zúčastnit valné hromady i prostřednictvím svých zvolených zástupců. Váha hlasů zástupců je dána počtem členů, které zastupují. Každý zástupce však může zastupovat maximálně 30 členů. Své zastoupení musí prokázat jejich písemným souhlasem. Členové i zástupci se mohou zúčastnit i přes internetové připojení, zvláště pokud se jedná o členy a zástupce ze zahraničí.
  Valná hromada je usnášeníschopná je-li zastoupeno minimálně 60 % členů.
 2. Výkonným orgánem je Rada lídrů (dále jen Rada).
  Rada je stálým orgánem pro operativní, odborné a hospodářské řízení WAIDI z.s. Rada musí mít vždy lichý počet členů.
  Členové Rady jsou:
  A. Prezident
  B. Dva Viceprezidenti
  C. Dva až deset lídrů IBO
  Členové Rady jsou voleni z řad členů (IBO) na období maximálně 3 let. V případě úmrtí nebo odstoupení člena Rady je nový člen zvolen stejnými IBO jako ten předchozí.
  Rada dohlíží na dodržování ÚSTAVY, Etického kodexu, Stanov a Pravidel spolupráce členů na straně jedné a na dodržování uzavřených smluv s poskytovateli produktů na straně druhé.
  Rada řídí chod celé asociace. Rada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  IBO kteří dosáhli pozice Diamant a vyšší v karierním plánu mají přístup na jednání Rady, i když nejsou do Rady zvoleni. Mohou dohlížet na jednání Rady, přispívat radami a dávat podněty. Nemají však hlasovací právo.
 3. Jelikož WAIDI z.s. má mezinárodní působnost, v každém státě, mimo Českou republiku, může vzniknout „Malá rada lídrů“ (dále Malá rada), která zastupuje členy WAIDI z.s. vůči orgánům dané země a řeší námitky a stížnosti IBO v prvém sledu. Nevyřešené věci pak předkládá Radě. Pokud nějaký člen WAIDI z.s. není spokojený s rozhodnutím Malé rady, může se obrátit dále na Radu.
  Malá rada se skládá z 5 členů volených z řad IBO příslušného státu na období maximálně 2 let.
  Malou radu tvoří Předseda a čtyři lídři.
 4. Statutárním orgánem WAIDI z.s. je Prezident. Prezident:
  A. Zastupuje WAIDI z.s. navenek
  B. Svolává a řídí jednání Rady
  C. Vydává vnitřní dokumenty organizační povahy
  D. Dbá o efektivní využití majetku asociace.
  Prezident i Viceprezidenti jsou voleni členy Rady.
 5. Kontrolním orgánem je Revizní komise.
  Revizní komise má 3 volené členy z řad IBO. Člen komise nesmí být zároveň členem Rady nebo Rozhodčí komise ani v příbuzenském vztahu s nimi. Revizní komise kontroluje správnost fungování a rozhodování Rady, její finanční hospodaření a veškerou její činnost. Revizní komise se zodpovídá členům WAIDI z.s. - IBO. Členové Revizní komise jsou voleni na období maximálně 3 let.
  Svá zjištění a rozhodnutí předkládá Revizní komise všem členům asociace prostřednictvím internetových stránek. Členové Rady musí ze závěrů Revizní komise vyvozovat důsledky.
  V případě závažného selhání Rady lídrů, nebo pokud Rada nereaguje na závěry Revizní komise, předkládá Revizní komise své návrhy na změny nebo dokonce na vetování rozhodnutí Rady lídrů Rozhodčí komisi.
 6. Rozhodčí komise zajišťuje zachovávání práv v asociaci WAIDI z.s.
  Rozhodčí komise má 5 členů volených z řad IBO. Člen Rozhodčí komise nesmí být zároveň členem Rady lídrů ani Revizní komise ani v příbuzenském vztahu s nimi. Členové Rozhodčí komise jsou voleni na období maximálně 3 let.
  Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi IBO, spory mezi IBO a asociací WAIDI z.s. a spory mezi Radou lídrů a Revizní komisí. Má právo na základě podnětu Revizní komise vetovat rozhodnutí Rady.

VI.
Zásady hospodaření

 1. WAIDI z.s. je neziskovou organizací. Zdrojem majetku WAIDI z.s. jsou členské příspěvky, dary, dotace, granty, příjmy z činnosti asociace a výnosy z majetku asociace.
 2. Hospodaření s majetkem schvaluje Rada. Finanční prostředky WAIDI z.s. jsou uloženy na samostatném účtu. O pohybu finančních prostředků je vedena evidence v souladu se zákonem o účetnictví.
 3. Majetek WAIDI z.s. je určen ke krytí nákladů souvisejících s činností asociace, zejména na:
  A. Výroba podpůrných materiálů (smlouvy, startovací materiály, letáky, katalogy atd.).
  B. Pronájem místností pro školení, vzdělávání a akce.
  C. Vzdělávací, propagační a další akce.
  D. Technika pro zajištění fungování systému IT (počítače + software), ozvučení akcí apod.
  E. Odměny, prémie, soutěže, ceny.
  F. Právní zajištění a pojištění.
  G. Účetnictví a audity.
 4. Prostředky WAIDI z.s. nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře pro členy i zaměstnance WAIDI z.s. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv a použití prostředků pro sociální nebo charitativní účely.
 5. WAIDI z.s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Žádný stát ani žádná jiná organizace neručí za závazky WAIDI z.s. a WAIDI z.s. neručí za závazky státu, jiných organizací ani jiných právnických či fyzických osob, včetně členů WAIDI z.s.

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. WAIDI z.s. může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady 80% většinou.
 2. Dojde-li k zániku asociace, přechází její majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako WAIDI z.s.
 3. Asociace WAIDI z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto Stanovy účinnosti. Jakákoliv změna Stanov (kromě výslovně uvedených nezměnitelných článků) nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou WAIDI z.s. a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Oslovilo vás to? 
Chcete se stát členem WAIDI z.s.?
Pokud ano, přejděte na smlouvu o spolupráci
a na jejím konci ji podepište.