Všeobecné obchodní podmínky

zapsaného spolku
WAIDI z.s.
se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
IČ: 069 24 557
zapsaném ve spolkovémn rejstříku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69952
pro poskytování o-line služeb na internetové adrese www.waidi.biz

I. Úvodní ustanovení

1.1 WAIDI z.s., IČ: 069 24 557, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 (dále jen „WAIDI“) je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením nezávislých podnikatelů sdružených za účelem poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti finančního vzdělávání a ochrany práv a zájmů podnikatelů v síťovém marketingu.

Základní cíle WAIDI jsou:

  1. Ukazovat lidem cestu k fyzickému, finančnímu, duševnímu i duchovnímu zdraví.
  2. Poskytnout členům fungující, kooperační odměňovací systém a nasmlouvat jedinečné produkty k propagaci.
  3. Dohlížet na fungování a dodržování odměňovacího systému.
  4. Dbát na dodržování Pravidel spolupráce, Etického kodexu a Stanov asociace.
  5. Shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité
  6. poznatky a zkušenosti z oboru jejich podnikání.
  7. Organizovat akce odborného a společenského charakteru pro své členy.
  8. Zastupovat své členy ve vztahu ke státním i jiným orgánům.

1.2 WAIDI neprovozuje podnikatelskou činnost. Všechny příjmy WAIDI jsou příjmy odpovídající nákladům na realizaci základních cílů WAIDI.

1.3 Tyto obchodní podmínky spolku upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti spolku a jiné osoby, která se chce stát členem spolku na základě Smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi spolkem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Partner“) prostřednictvím internetového portálu www.waidi.biz (dále jen „Webové rozhraní“).

II. Uzavření smlouvy

2.1 Elektronickým podpisem smlouvy na Webovém rozhraní vyjadřuje Partner svoji vůli stát se členem WAIDI z.s. a zavazuje se uhradit členský poplatek. Partner souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

2.2 Na základě tohoto podpisu a vyplnění objednávkového formuláře s fakturačními údaji vystaví WAIDI Partnerovi fakturu. Partner je povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě a při jakékoli jejich změně je povinen je aktualizovat. WAIDI považuje uvedené údaje za správné.

2.3 Členský poplatek může partner uhradit bezhotovostně platební kartou nebo bankovním převodem na bankovní účet uvedený na vystavené faktuře. V případě bezhotovstní platby je Partner povinen uvádět variabilní symbol platby (= číslo faktury). 

III. Odstoupení od závázné objednávky

3.1 Členství nabývá platnosti až po uhrazení členského poplatku. Do této doby má Partner právo kdykoliv od závazné objednávky ustoupit.

3.2 Uhrazený členský poplatek je podle stanov WAIDI nevratný.

3.3 Partner může ukončit své členství kdykoli písemnou žádostí o ukončení členství, nebo neuhrazením členství na další rok.

IV. Uživatelský účet

4.1 Na základě registrace Partnera otevře WAIDI Partnerovi členskou sekci a on-line internetovou kancelář k otevření možnosti využívání všech výhod systému, vytvořeného WAIDI.

4.2 Přístup do členské sekce a do BackOffice je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích.

4.3 Partner není oprávněn umožnit využívání své členské sekce a BackOffice třetím osobám.

4.4 Partner bere na vědomí, že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě a to zejména z důvodu nutné údržby hardwaru a softwaru.

4.5 WAIDI může zrušit uživatelský účet v případě, že Partner zruší své členství písemnou žádostí, neuhradí včas členský poplatek nebo pokud  hrubě poruší své povinnosti Partnera WAIDI.

V. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Partnera jsou chráněny podle podmínek Ochrany osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

5.1 V případě uzavření smlouvy se zahraniční osobou Partner souhlasí, že smluvní vztah se řídí českým právem.

5.2 WAIDI zasílá Partnerovi písemnosti na adresu uvedenou ve smlouvě, nebo jím udanou poslední adresu. Oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, se považuje za doručené.

5.3 Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Partnera či uvedenou Partnerem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce WAIDI.

5.4 Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nahradí se toto ustanovení novým, které se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

5.5 Závazná objednávka včetně obchodních podmínek je archivována WAIDI v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

V Praze dne 1. 5. 2018